Ako objednať

Obchodní podmínky


Zboží si můžete objednat:

  • emailem: obchod@gastronerez.eu  ------- závazná objednávka a info k výrobkům
  • poptávkovým formulářem                ------- závazná objednávka a info k výrobkům
  • telefonicky: +420 603 585 561        ------- pouze info k výrobkům

 

Dodací lhůty

Dodací lhůta pokud není dohodnuta jinak je nejpozději do 30 pracovních dnů.

 

Záloha

U zboží vyráběného na zakázku, je zákazníkovi vystavena zálohová faktura ve výši 50-100% z celkové ceny objednaného zboží. Zboží je objednáno až po zaplacení zálohy. Při odstoupení od objednávky ze strany zákazníka propadá záloha ve prospěch firmy Robina Stojnova GASTRONEREZ.EU.

 

Upozornění !!!

Nerezové zařízení zakoupené od nás, vyrábíme na zakázku. Cena u všech výrobků je uvedena bez DPH.

 

Poštovné a balné

Dopravu zajišťujeme firmou Toptrans po České a Slovenské republice. Poštovné se odvíjí od ceny dopravce a vše je závislé na velikosti, hmotnosti a dalších atributů dané zásilky.

Při převzetí odbalte a zkontrolujte zboží, zda není mechanicky poškozeno a zda souhlasí počet kusů. U společnosti Toptrans je dle smlouvy nutná kontrola nepoškozenosti zboží ještě před odjezdem řidiče!! Na pozdější reklamace nemusí být brán zřetel.

V případě, že objevíte jakékoliv poškození při předávání, tak je důležité, aby se jej zapsalo do přepravního listu !! 

 

Platební podmínky

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce. Nebude-li požadované zboží na skladě, bude o této skutečnosti kupující vyrozuměn. Kupující se zavazuje zboží odebrat a zaplatit sjednanou kupní cenu, kterou je povinen zaplatit dle dohodnutých podmínek. Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu dnem splnění závazku, a to i v případě částečného plnění. Kupující zaplatí kupní cenu ve lhůtě splatnosti na základě faktury vystavené prodávajícím. Rozhodným okamžikem pro fakturaci zboží je dodání zboží. Zboží zůstává majetkem firmy GASTRONEREZ.EU až do úplného zaplacení fakturované částky včetně případných úroků z prodlení ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení. Platba je možná pouze hotově, převodním příkazem nebo dobírkou. Převzetím zboží odběratel potvrzuje, že souhlasí s uvedenými ustanoveními.

 

Dodací podmínky

Prodávající dodá kupujícímu zboží během dohodnuté lhůty. Při přebírání zásilky musí kupující nebo jeho pověřený zástupce potvrdit převzetí zboží uvedením svého jména, podpisu, čísla průkazu totožnosti nebo data narození na dodací list. Prodávající dle dohody s kupujícím zajistí dodávku zboží na sjednané místo určení. Při převzetí zásilky zboží je kupující povinen zkontrolovat kompletnost zásilky. Pokud zjistí závadu, provede za přítomnosti řidiče (přepravce) reklamační zápis do přepravního listu. Pravdivost zápisu na přepravním listu musí písemně potvrdit i řidič (přepravce). Provedení příslušného zápisu do přepravního listu a jeho potvrzení řidičem (přepravcem) je podmínkou uplatnění reklamace dodávky z hlediska počtu dodaných balení (kusů), resp. poškození při přepravě.

 

Vlastnická práva ke zboží a odpovědnost za vady

Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením sjednané kupní ceny. V případě, že kupující má vůči prodávajícímu finanční závazky z předchozích kupních smluv, je podmínkou přechodu vlastnických práv ke zboží dle této kupní smlouvy řádné vyrovnání i všech předchozích finančních závazků. Prodávající zůstává vlastníkem předmětu dodávky až do splnění všech nároků, které vyplývají z kupní smlouvy vůči kupujícímu. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn zakázat kupujícímu užívání předmětu dodávky a má právo na jeho navrácení. V případě, že je kupující ve zpoždění s plněním svých závazků vůči prodávajícímu, nesmí kupující s tímto zbožím disponovat (zboží prodat, převést na třetí osobu, zastavit apod.). Stejně tak má kupující právo od smlouvy odstoupit, pokud by byla dodávka od kupujícího např. v nepřiměřeném prodlení.

 

Ochrana dat

Provozovatel stránek Gastronerez.eu, prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, které získá od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude je využívat výlučně pro svoji potřebu. Veškeré údaje uváděné na stránkách Gastronerez.eu jsou nezávazné a podléhají potvrzení ze strany provozovatele. Některé obrázky nabízeného zboží jsou ilustrační. Gastronerez.eu si vyhrazuje právo na změnu cen. V případě změny cen již objednaného zboží má zákazník právo od kupní smlouvy odstoupit a bude mu vrácena zaplacená záloha.

 

Záruka a reklamace

Každý výrobek je před odesláním ze závodu přezkoušen. Výrobce ručí za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami.

Při přebírání zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů, množství a kvalitu zboží. V případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a zapsat do předávacího protokolu. V případě shledání zjevné vady zboží nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu sdělit prodávajícímu nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Informujte nás telefonicky, e-mailem, či písemně. Zajistěte prokázání uzavření kupní smlouvy např. fakturou či jiným dokladem. Reklamační sdělení musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese uvedené ve faktuře nebo v sekci kontakt.

Prodávající poskytne kupujícímu v záruční době potřebné náhradní díly (materiál) za předpokladu splnění podmínek pro uznání záruky, neproplácí však práci ani cestovné náklady! 

Záruka se vztahuje na vady, pro které se stal výrobek nepoužitelný následkem vadného materiálu, chybným zpracováním nebo vadou konstrukce.  

Záruka se nevztahuje na:

  1. vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených v návodu k používání
  2. vady vzniklé nesprávnou instalací, opravami neodbornou osobou, poškození vzniklé zanedbáním pravidelné údržby nebo nesprávným zacházením
  3. vady vzniklé při přepravě po převzetí zboží kupujícím nebo neodvratnou událostí, živelnou pohromou apod.
  4. vady způsobené běžným opotřebením (hadičky, gumové těsnění, žárovky, plastové a skleněné dílce, atd.)

 

Nezapomeňte, prosím, že záruční doba a životnost výrobku jsou různé pojmy. Životnost výrobku je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Záruční doba začíná plynout ode dne dodání zboží.

 

Doba záruky pro jednotlivé komponenty:

  • nerezové části - 24 měsíců.
  • topná tělesa, vypínače, termostaty, armatury, hořáky, ventily, součásti chladícího okruhu, elektroinstalace, kolečka - 12 měsíců.
  • záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebení: hadičky, gumové těsnění, žárovky, plastové, skleněné dílce, atd.

 

Materiál

Používáme nerezový ocelový materiál ČSN 17 240 / AISI 304 / 1.4301 (matný - brus K240), splňující hygienické podmínky pro používání v potravinářské výrobě a ve zdravotnictví.

 

Ošetřování / Údržba

Výrobky ošetřujeme teplou vodou, měkkým hadříkem a běžným jemným čistícím prostředkem. Není přípustné používat ocelové drátěnky nebo jiné abrazivní prostředky, které by mohly povrch poškrábat.

Nikdy nepoužívejte čistící prostředky na stříbro, ocelovou vlnu na čištění, různá bělidla, dezinfekce nebo jiné prostředky obsahující chlór či jeho deriváty.

 

 

 

 

Platnost obchodních podmínek od 1.1.2014